Juridische informatie

Bescherming van de gegevens / Privacy Statement

Met de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving over de bescherming van de persoonlijke gegevens (RGPD) op 25 mei 2018, beschikken de burgers over een betere controle van hun gegevens van persoonlijke aard die bijgehouden worden bij openbare of private instellingen. 

In het kader van zijn activiteiten en aanvragen die u hem voorlegt, gebruikt het gemeentebestuur uw gegevens om u te informeren en om uw vragen te beantwoorden.

U heeft op elk moment het recht om uw gegevens te raadplegen, de rechtzetting of het wissen ervan aan te vragen, evenals een beperking van hun gebruik (wij bewaren uw gegevens maar gebruiken deze niet meer). 

U kunt eveneens uitleg krijgen over hun gebruik en uw voorkeuren wijzigen.

Uw gegevens worden niet overgemaakt naar buiten het gemeentebestuur, noch bijgehouden in een land buiten de Europese Unie.     

U kunt contact opnemen met ons via het online formulier, op het adres dpo@woluwe1150.be of per brief (Gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe, Functionaris voor gegevensbescherming, Charles Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel). Voor mededelingen via briefwisseling, dank om ons een kopie te bezorgen van de voorkant van uw identiteitskaart zodat wij er zeker van zijn in contact te zijn met de juiste persoon.        

U kunt eveneens een klacht indienen bij de controleautoriteit : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Privacy statement

Het doel van deze statement is om u alle nodige informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.         
“U” bent een bezoeker van de website van de Werk- en informatiegroep overheidsopdrachten van het Brussels Gewest.       
“Wij” zijn de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, gelegen te 1150 Brussel, Charles Thielemanslaan 93.     
 

Welke type van gegevens worden verwerkt ?

Via de website verwerken wij :

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mail adres, IP adres van het toestel waarmee u de website bezoekt
 • Gegevens met betrekking tot uw (aan)vragen door gebruik van het contactformulier
 • Gegevens met betrekking tot de bezochte pagina’s op de website

Via deze website verzamelen wij geen speciale categorieën van gegevens over [gezondheid, religieuze, politieke of filosofische  overtuigingen, seksuele voorkeur of etnische afkomst].


Waarom gebruiken wij deze gegevens ?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om :     

Uw (aan)vragen te behandelen      
Met uw toestemming, wanneer u een vraag stelt via het contactformulier om uw vragen, opmerkingen of suggesties te beantwoorden.

Om onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen 
De identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten op de gebruikers van website worden bewaard om ‘piraten’-activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te kunnen voorkomen en onderzoeken

Onze diensten verbeteren   
Bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden om onze website te kunnen verbeteren volgens de bezoekfrequentie van de webpagina’s.


Aan wie worden deze gegevens doorgegeven ?

Uw gegevens die via deze website worden verzameld worden nooit doorgegeven in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden buiten de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe.
De statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website zijn “geanonimiseerd” waardoor ze niet aan een persoon kunnen verbonden worden. 
In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.
Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

De bezoekgegevens van de website worden bewaard gedurende 1 jaar. 
De gegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard [tot uw (aan)vraag is behandeld].


Wat zijn uw rechten ?

De wet machtigt u om :

 • duidelijke informatie te ontvangen waarom uw gegevens worden verwerkt
 • een correctie van uw gegevens te vragen
 • een kopie van uw gegevens te ontvangen (zonder kosten bij uw eerste aanvraag)
 • uw gegevens te laten wissen indien er geen verplichting is om die te blijven bewaren
 • de verwerking van uw gegevens te laten opschorten (zonder deze te wissen)
 • uw toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken voor de toekomst

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen uitgevoerd door de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe maar bepaalde wetten en reglementen kunnen deze rechten beperken.           

Voor deze (aan)vragen kan u een mail sturen naar dpo@woluwe1150.be of per post naar het volgende adres : Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Privacy, Charles Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel.


Voor bijkomende informatie of voor een klacht

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw (aan)vraag met betrekking tot uw gegevens kan u contact opnemen met functionaris voor gegevensbescherming :

 • per mail : dpo@woluwe1150.be
 • of per brief via het volgende adres : Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Functionaris voor gegevensbescherming, Charles Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel.

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit :          
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Cookie Policy

Het gebruik van cookies op deze website

De website van de Werk- en informatiegroep overheidsopdrachten van het Brussels Gewest maakt gebruik van cookies om de werking ervan te verbeteren en om statistieken in verband met het gebruik ervan (aantal bezoekers, bekeken pagina’s, enz.) in te zamelen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje, eventueel met cijfers, dat door een website opgeslagen wordt op de pc of het apparaat (smartphone, tablet, enz.) die u gebruikt om die website te raadplegen. Cookies zijn bedoeld om het gebruik van een website te versnellen en op maat aan te passen naarmate u die site bezoekt en herbezoekt.

Hiertoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer…) en de server waarop de website draait, bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeur inzake weergave van de website (taal, tekengrootte, enz.), uw navigatiehistoriek, uw keuzes uit de opties die de website aanbiedt of nog registratiegegevens.

Welke cookies gebruiken wij op deze website?

Functionele cookies:

Deze cookies zorgen voor een beter beheer van bepaalde functionaliteiten van de website. Zij zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies zijn anoniem (niets van de ingezamelde informatie laat zich aan uw identiteit koppelen).

Statistische cookies:

De website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het aantal bezoekers aan de website en hun gedrag te analyseren. Deze statistische cookies leveren informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de site weer verlaten hebben), het ogenblik van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem en de levensduur ervan kan tot 2 jaar oplopen.

Hoe cookies controleren?

U hebt de mogelijkheid om cookies naar eigen goeddunken te controleren en/of te wissen via de instellingen van uw browser.

Zo kunt u alle op uw pc opgeslagen cookies wissen en kunt u de meeste browsers ook zo instellen dat zij cookies tegenhouden. In dat geval is het mogelijk dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek aan dezelfde website opnieuw moet invoeren en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

Toegankelijkheidsverklaring

De Werk- en informatiegroep overheidsopdrachten van het Brussels Gewest verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, overeenkomstig de Gewestelijke Verordening tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring heeft betrekking op de site https://gtimp-wigoo.brussels/ 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze site, dan kunt u deze per e-mail aan ons richten: contact@gtimp-wigoo.brussels

We zullen ons best doen om uw verzoek te beantwoorden.